Anläggningskontroll (AK)

Avtal om anläggningskontroll är den minst omfattande formen av support & serviceåtagande som du egentligen kan tillåta dig att teckna. Med detta avtal uppfylls kravställare och myndigheters lägsta krav beträffande service och underhåll avseende säkerhetsanläggningar.

Här genomför vi en årlig revision/kontroll av din säkerhetsanläggning som leder fram till ett Anläggningsprotokoll och Anläggningssigill. Alla i säkerhetsanläggningen ingående komponenter kontrolleras avseende funktion och kondition. Även yttre betingelser som har inverkan på säkerhetsanläggningens funktion besiktigas. Allt protokollförs. Du får också tips om förbättringar och lämpliga kompletteringar.

* Brådskande service, innebär att vital funktion inom säkerhetsanläggningen har fallerat men bedöms inte utgöra en säkerhetsrisk.

** Jour service, innebär att vital funktion inom säkerhetsanläggningen har fallerat och bedöms att utgöra en säkerhetsrisk